agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Zorg

De leerlingenzorg.

De zorg voor de kinderen op school ligt in de eerste plaats bij de leerkracht(en). Zij worden geholpen door Intern Begeleiders. Dit zijn leerkrachten die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Zij hebben een brede en diepere kennis van het onderwijs aan basisschoolkinderen, hun gedrag en ontwikkeling.

Vanaf groep 1 volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Dit doen wij door middel van observatielijsten en toetsen op het niveau van het kind. Dit zijn toetsen die bij de gebruikte methodes horen en toetsen die niet bij een speciale methode horen: de Cito-toetsen.
De resultaten van beide soort toetsen geven ons informatie over hoe goed het kind een bepaald onderdeel heeft begrepen. Minimaal drie maal per jaar bespreken en analayseren de Intern Begeleiders (IB-ers) deze resultaten met de groepsleerkrachten.
Een gevolg kan zijn dat er een apart plan wordt opgesteld om het kind verder te helpen.

Wij werken volgens de principes van H(andelings) Gericht W(erken). Dat wil zeggen dat wij kijken naar wat ieder kind nodig heeft om te leren (de onderwijsbehoeftes) en naar wat dat eventueel in de weg staat (onderwijsbelemmeringen). Dit staat in een groepsoverzicht. Aan de hand hiervan en van de resultaten stellen de leerkrachten een groepsplan op. In dit plan is de groep in drie niveaus verdeeld. Voor iedere groep staat aangegeven wat het doel voor de volgende periode is en hoe dat doel bereikt gaat worden.
Onze manier van zelfstandig werken zorgt er voor dat kinderen zelfstandig kunnen leren, gebruik makend van elkaars kennis en vaardigheden. Hierdoor kan de leerkracht die kinderen die het op dat moment nodig hebben, uitleg geven. Coöperatief werken, coöperatieve werkvormen helpen hierbij.

Passend Onderwijs vraagt van de leerkrachten dat zij kinderen met een andere onderwijsbehoefte dan van het gemiddelde kind, het onderwijs kunnen geven dat zij nodig hebben. Het kan nodig zijn dat met deskundigen van buiten de school overleg gevoerd wordt. In een S(mal) O(verleg) T(eam) wordt met een enkele deskundige, de leerkracht(en) en de ouder(s) overlegd. Zijn er meer deskundigen nodig, dan wordt in een B(reed) O(verleg) T(eam) overlegd.

In onze schoolgids en Schoolplan staat meer en uitgebreider informatie over hoe wij de Leerlingenzorg vorm geven.

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders