agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Missie/Visie

Missie

De Windroos is een protestant christelijke basisschool. We willen een school zijn met een duidelijke christelijke identiteit, waar men zich met en voor elkaar verantwoordelijk voelt en vanuit een christelijke levensvisie, in onderling vertrouwen, harmonie en respect met elkaar omgaat. De relatie tussen de mens en de wereld is, evenals tussen mensen onderling, er een van geven en nemen. De omgang met de wereld en met de medemens vraagt soms om het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, soms om acceptatie, maar altijd om respect. Op basis van wederzijds respect voor de normen en waarden van elkaar willen wij dat de kinderen leren open te staan voor andere culturen en religies zonder onze christelijke identiteit te verliezen. Op deze manier wil De Windroos een bijdrage leveren aan een betere en gelukkiger samenleving.

Als basisschool hebben wij een duidelijke missie: ieder kind is anders. Op De Windroos willen wij de kinderen  een goede basis meegeven voor zijn/haar plek in onze snel veranderende maatschappij. Ieder kind brengt zijn/haar talenten mee. Wij dienen deze talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen zodat het kind kan groeien tot wie hij of zij is.

We kijken daarbij naar wat ieder kind nodig heeft om optimaal tot leren te kunnen komen. We noemen dit de specifieke onderwijsbehoeften van het kind en deze worden mede met inbreng van de ouders bepaald. Door middel van een effectief klassenmanagement binnen de groep, houden we zo veel mogelijk rekening met de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Gevolg voor het onderwijs is dat er aandacht is voor: zelfverantwoordelijkheid, coöperatief leren, ontplooien van eigen initiatief, differentiatie en omgang met verschillen tussen de leerlingen en het waarderen daarvan. Door opbrengstgericht te werken wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling en prestaties van de kinderen. Goede instructie prikkelt leerlingen tot actief meedoen en zelf nadenken. Wij willen de kinderen leren de wereld creatief, ondernemend, innovatief en verantwoord tegemoet te treden. Voorwaarde is steeds een gevoel van veiligheid. Want in een veilige omgeving kunnen kennis, inzicht, begrip en vaardigheden worden verworven en kunnen creativiteit en zelfvertrouwen zich ontwikkelen. Wij belonen positief gedrag en zien het maken van fouten als aanleiding om te leren.

Vanuit onze christelijke identiteit willen wij de kinderen belangrijke waarden meegeven waardoor ze kunnen uitgroeien tot mensen die oog hebben voor hun medemens en ook zorg hebben voor de aarde waarop wij leven. De Windroos ziet zich geplaatst voor de mooiste opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Visie

Uitgaand van onze missie is ons motto: ‘Groeien met plezier’.

De Windroos is een school waar kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving goed onderwijs krijgen. De Windroos is een kleine overzichtelijke school  waar men elkaar kent. De christelijke identiteit van de school is terug te vinden in het respect dat wij voor elkaar hebben, hoe wij met elkaar willen omgaan en in de Bijbelse waarden en normen die door het team voorgeleefd worden en terugkomen in de Bijbelverhalen en -liedjes.

Op De Windroos voelen kinderen zich gewild, welkom en veilig. De kinderen van De Windroos gaan met plezier naar school. Vanaf de eerste schooldag verschillen kinderen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attituden en motivatie. Deze verschillen zijn van nature aanwezig en normaal. Professionele leerkrachten sluiten, door handelingsgericht te werken, aan bij de mogelijkheden van ieder kind. Wij hebben positieve, hoge verwachtingen van de kinderen. Door onze zorgstructuur, gebaseerd op de cyclus van handelingsgericht werken, bewaken wij, dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

De Windroos volgt de veranderende maatschappij kritisch en wil onderwijs bieden dat in die veranderende maatschappij de kinderen de beste aansluiting biedt.

Vanuit onze visie op onderwijs kiezen wij voor specifieke onderwijsmethodes (als TopOndernemers) , het gebruik van dag- en weektaken en inzet van digitale leermiddelen. We leren kinderen zelfstandig plannen, samen te werken en samen te leren. Dit  zijn belangrijke voorwaarden voor de optimale ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn één van de partners van de ouders in de opvoeding. Zij kennen hun kinderen het beste.  Door een goede en open communicatie weten wij elkaar steeds te vinden. In deze sfeer van vertrouwen werken wij, ieder op onze eigen plaats, met de kinderen aan hun ontwikkeling.

 

 

 

 

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders